Uvjeti korištenja

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetske stranice www.fabula-croatica.com zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Filipa Cvitića iz Zagreba, Orahovac 3 te su u njegovom izravnom ili neizravnom vlasništvu, a zaštićeni su i autorskim pravima trećih osoba u dijelu u kojem se upućuje na druge internetske stranice ili autorskim pravima zaštićene izvore informacija. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektroničkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izričito navesti Filipa Cvitića ili drugog autora na kojeg internetska stranica www.fabula-croatia.com upućuje. Materijal se ne smije objavljivati bez izričitog dopuštenja autora, osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetske stranice ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i materijalima. Filip Cvitić zadržava sva prava povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ove internetske stranice koja su njegov autorski rad i zaštićena autorskim pravima.

Ova internetska stranica daje opće informacije o žigu FABULA CROATICA, zaštićenom kao intelektualno vlasništvo pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, kao i o proizvodima obilježenima žigom FABULA CROATICA (Papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; tiskarski proizvodi; proizvodi za uvezivanje knjiga; fotografije; pribor za pisanje; ljepila (ljepljive tvari za papirnate proizvode ili za kućanstvo); slikarski pribor; kistovi; pisači strojevi i uredski pribor (osim namještaja); oprema za nastavu i obuku (osim aparata); plastični materijali za ambalažu (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima); tiskarska slova; klišei; nemetalni građevinski materijali; krute nemetalne cijevi za gradnju; asfalt, katran i bitumen (smola);  nemetalne prenosive konstrukcije; nemetalni spomenici; namještaj, zrcala, okviri; proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim razredima, od drva, pluta, trske, šiblja, rožine, kosti, bjelokosti, usovine, kornjačevine, ambre, sedefa, morske zgure (stive); nadomjesci svih tih materijala ili plastični proizvodi; odjeća, obuća, pokrivala za glavu; prehrambeni proizvodi) koji su također zaštićeni autorskim pravima.

Filip Cvitić redovito provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internetskoj stranici. Premda se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu se neki podaci mogu promijeniti ili zastarjeti. Stoga se ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s ovih stranica. Rizik za povezivanje s drugim internetskim stranicama snosi isključivo korisnik. Filip Cvitić ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih umreženih stranica.

Filip Cvitić zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovoj stranici.

Filip Cvitić ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovom internetskom stranicom, osim ako šteta proizađe iz namjernog ili krajnje nemarnog postupanja sa njegove strane. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

Filip Cvitić ne prihvaća odgovornost ni za koju štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovoj stranici i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s njegovom web stranicom.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovime se izričito isključuje odgovornost Filipa Cvitića za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba. Filip Cvitić ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese korisnik ili neka treća osoba.

Filip Cvitić poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektroničke pošte, samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Ti podatci će se koristiti samo kako bi se moglo udovoljili zahtjevima korisnika Internet stranice za informacijama. U svezi s tim, povremeno će se vaši osobni podatci koristiti kako bi se stupilo u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da Filip Cvitić neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg daljnjeg odobrenja.

Korištenjem Internet stranice www.fabula-croatia.com prihvaćate predmetne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove stranice. Hrvatski sudovi su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njome.

Korištenjem ove Internet stranice Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da se javite na info@fabula-croatica.com.